Učitelia - Klub nadaných detí

SZŠ DSA
14.00 - 15.00 Piatok

ZŠ ŠMERALOVA
14.00 - 15.00 Štvrtok

Prejsť na obsah
Učitelia
Nadaným žiakom sa venujú roky, vzdelávajú a vychovávajú. Nadanie a talent sú pre nich výzvou. Okrem bohatého pedagogického vzdelania majú za sebou odborné vzdelávanie.
Ingrid Storinská
učiteľka 1.-4. ročníka, školský špeciálny pedagóg
Učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy
Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Učiteľstvo pre špeciálne školy v špecializácii - pedagogika mentálne postihnutých
Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Edukácia intelektovo nadaných žiakov v základnej škole: Žánre ľudovej slovesnosti v edukácii intelektovo nadaných žiakov
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave
Špeciálnopedagogická starostlivosť o intelektovo nadaných žiakov: Žiak s intelektovým nadaním v základnej škole a dyslexia
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave
Juliána Sedláková
učiteľka 1.-4. ročníka
Učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy
Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Anglický jazyk
Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Vyučovanie informatickej výchovy
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Edukácia intelektovo nadaných žiakov v základnej škole: Rozvoj verbálneho myslenia nadaných detí
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave


Ľuboš Lukáč
učiteľ 1.-4. ročníka, školský špeciálny pedagóg, školský logopéd, odborný metodik pre vzdelávanie nadaných detí
Učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy a školská logopédia
Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Anglický jazyk
Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Vyučovanie informatickej výchovy
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Učiteľstvo pre špeciálne školy v špecializácii - pedagogika psychosociálne narušených
Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Edukácia intelektovo nadaných žiakov v základnej škole: Logické úlohy a ich využitie v predmete matematika
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave
Špeciálnopedagogická starostlivosť o intelektovo nadaných žiakov: Žiak s intelektovým nadaním v s ADHD
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave
Rigorózna skúška: v študijnom programe špeciálna pedagogika, v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Rigorózna práca: Inovatívne prístupy v mimoškolskej edukácii žiakov s intelektovým nadaním, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Dizertačná práca: Čitateľská kompetencia a intervenčné prístupy k žiakom s intelektovým nadaním a poruchou pozornosti s hyperaktivitou, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Nadané deti
V neposlednom rade sú našimi učiteľmi nadané deti.

Od nich sa neraz počas stretnutí učíme - dozvieme nové informácie, fakty, veci, ktorým nerozumieme a ktoré nás všetkých posúvajú dopredu. Zaujímajú nás pútavé prednášky nadaných detí, vedomosti, všeobecný rozhľad a zanietenosť.

Každoročne môžete stretnúť naše nadané deti na rôznych prednáškach, ktoré spravidla organizujeme po celom Slovensku.

Stretnutie nadaných detí s vysokoškolskými študentami, učiteľmi základných škôl, psychológmi, či špeciálnymi pedagógmi prinesie vždy pohľad detí na vzdelávanie nadaných detí na Slovensku.

Rozumieme nadaným
Na základe bohatých skúseností so vzdelávaním a výchovou mimoriadne nadaných detí ponúkame členom Klubu nadaných detí špeciálny vzdelávací program. Neoddeliteľnou súčasťou stretnutí sú hry, experimenty, diskusie so zaujímavými ľuďmi, hranie rolí - dramatizácia, exkurzie, riešenia problémových úloh, manipulácia s rôznymi predmetmi a materiálom, projekty na rôzne témy.
Klub nadaných detí
Zábavná a herná činnosť rozvoj intelektových predpokladov u detí, tímové hry, exkurzie, experimentovanie i bádanie sú hlavnou náplňou aktivít historicky prvého Klubu nadaných detí Prešov“, povedala jedna zo zakladateľov KND Ingrid Storinská. Zároveň doplnila, že: „Účelom Klubu nadaných detí Prešov je podchytiť skupinu nadaných detí už v rannom veku a poskytnúť im nadštandardný rozvoj a rozširovanie obzorov.“

Členom klubu sa môžu stať žiaci 1. a 2. stupňa základných škôl na základe súhlasu rodiča. Stretnutia prebiehajú jedenkrát v týždni (vo štvrtok/v piatok od 14.00 do 15.00) v priestoroch ZŠ na Šmeralovej ulici a v priestoroch SZŠ DSA na Mukačevskej ulici v Prešove. Juliána Sedláková uviedla, že: „Pre členov klubu je pripravený bohatý program, ktorý zabezpečí rozmanitosť detských záujmov.“ Už teraz sa môžeme tešiť na logické a spoločenské hry, rozvoj intelektových a výtvarných schopností, prednášky, exkurzie či víkendové výlety.
Tretím organizátorom aktivít Klubu nadaných detí Prešov je učiteľ a školský špeciálny pedagóg Ľuboš Lukáč. Práve on stojí za celoslovenskou iniciatívu Rozumieme nadaným, pod ktorú patrí aj Klub nadaných detí Prešov. Lukáč pripomína, že „Klub je určený pre intelektovo nadané deti, deti nadané matematicky či lingvisticky, deti s bystrou úvahou, deti hravé a ochotné si rozširovať obzory všetkými smermi.“
Copyright © 2024
Všetky materiály publikované na tejto stránke sú chránené autorským zákonom a ich preberanie bez súhlasu autorov je zakázané. Všetky logá, grafické prvky, súbory a články sú majetkom ich autorov a vlastníkov.

Autor projektu KND
PaedDr. Ľuboš Lukáč, PhD.

Created with WebSite X5
Copyright © 2024

Organizátor
Centrum poradenstva a prevencie
Ul. SNP 15, Sabinov

Návrat na obsah